top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1.  

  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP„) Jany Pokorné, IČ: 74788159, se sídlem Zahájí 153,373 48  Zahájí (dále jen „provozovatel„) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník„) některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služeb mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „klient“). Za klienta se pro účely těchto VOP dle okolností považuje jak osoba, která objednala či zakoupila některou ze služeb, případně poukaz na ni, tak i osoba, které jsou tyto služby následně určeny.

  • Tyto VOP jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové prezentaci provozovatele na adrese pokornaj.cz (dále jen „web“) a současně jsou neustále umístěny přímo v provozovně provozovatele na adrese B. Němcové 585/54, 370 01  České Budějovice (dále jen „provozovna“).

 2. Poskytované služby

  • Provozovatel v rámci své činnosti poskytuje masážní a regenerační služby, jejichž základní popis a ceny jsou uvedeny v ceníku zveřejněném v provozovně a na webu (dále jen „služby“). Uvedené ceny jsou cenami konečnými.

  • Klient vyjadřuje uzavřením smlouvy s provozovatelem či nastoupením k poskytování služeb srozumění s tím, že vnímání poskytovaných služeb je vysoce subjektivní a individuální. Provozovatel odpovídá za odbornost a náležitou pečlivost jím poskytovaných služeb. Neodpovídá však za jejich subjektivní vnímání klientem ani za naplnění klientových představ o jejich účincích. Případná subjektivní nespokojenost klienta s výsledky poskytnutých služeb, nenaplnění jeho očekávání či nedostatečný prožitek nejsou vadou poskytovaných služeb.

  • Služby mohou být zakoupeny buď přímo v provozovně poskytovatele, nebo v podobě poukazu.

 3. Poukazy na služby

  • Předplacené poukazy na služby provozovatele (dále jen „poukaz“) je možné zakoupit v provozovně.

  • Na poukazech je uvedena doba jejich platnosti, která činí tři měsíce od data jejich prodeje. V případě, že služba není vyčerpána v době platnosti poukazu, zaniká nárok klienta ne její poskytnutí bez náhrady; uhrazená cena poukazu se v takovém případě nevrací.

  • Před koncem lhůty platnosti lze poukaz po dohodě s provozovatelem za dohodnutý poplatek prodloužit. Na takové prodloužení však není nárok.

  • Klient, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit bez uvedení důvodu od uzavřené smlouvy o koupi poukazů na poskytnutí služeb, kterou uzavřel prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poukazu. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  • V případě odstoupení od smlouvy se tato od počátku ruší. Klient je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, zaslat či předat poukaz provozovateli. Klient nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením poukazů provozovateli, a to i tehdy, nelze-li zboží pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou.

  • Provozovatel je povinen vrátit klientovi do 14 dnů od odstoupení peněžní prostředky, které od něj přijal, a to stejným způsobem, jakým je od něj přijal. Se souhlasem klienta lze peněžní prostředky vrátit i jiným způsobem, pokud to nebude spojeno s dalšími náklady pro klienta. Provozovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu klient vrátí poukaz anebo dokud neprokáže, že mu ho odeslal.

 1. Rezervace

  • Objednávání se k poskytnutí konkrétní služby se děje tlefonicky či osobně v provozovně.

  • V případě, že závažné okolnosti brání klientu nastoupit k poskytnutí služby, zavazuje se to bezodkladně oznámit provozovateli buď telefonicky anebo e-mailem, nejpozději však 24 hodin před sjednaným termínem zahájení poskytování služby. V opačném případě zaniká nárok klienta na poskytnutí již rezervované služby bez náhrady.

  • V případě, že závažné okolnosti poskytovateli brání v poskytnutí služby, zavazuje se bez zbytečného odkladu kontaktovat klienta a nabídnout mu náhradní termín poskytnutí služby.

 1. Průběh poskytování služeb

  • Klient je povinen se dostavit se k poskytnutí služby včas a v odpovídajícím hygienickém stavu.

  • V případě, že jsou služby poskytovány osobě starší 18 let, není v provozovně z důvodu zachování kvality služeb dovolena přítomnost třetích osob. Případné výjimky stanoví provozovatel. Osobám mladším 18 let jsou služby poskytovány výlučně za přítomnosti jejího zákonného zástupce.

  • V případě, že se klient dostaví k poskytnutí služby opožděně, avšak nejpozději do 15 minut po sjednaném či rezervovaném termínu jejího zahájení, bude služba poskytnuta v kratším rozsahu (zpravidla do konce rezervované či dohodnuté doby).

  • V případě, že se klient k poskytnutí služby nedostaví bez omluvy ani 15 minut po sjednaném či rezervovaném termínu jejího zahájení, je provozovatel oprávněn poskytnutí služby v tomto termínu bez náhrady odmítnout; uhrazená cena služby se v takovém případě nevrací.

  • Případná práva z vadného plnění je klient povinen uplatnit u provozovatele nejpozději při skončení poskytování služby.

 1. Právo odepřít poskytování služeb či jejich poskytování ukončit

  • Provozovatel je oprávněn odmítnutou poskytnou služby v případě, že

 2. klient vykazuje zjevné příznaky infekčního onemocnění,

 3. klient vykazuje takové zdravotní či jiné příznaky, pro které není možné služby poskytnout (zdravotní kontraindikace, akutní projevy nachlazení či jiné nemoci apod.),

 4. klient vykazuje známky podnapilosti nebo užití omamných a psychotropních látek,

 5. klient je v nevyhovujícím hygienickém stavu, zejm. znečištěn, zapáchající apod.,

 6. klient se chová či vyjadřuje v rozporu s dobrými mravy, zejm. je vulgární,

 7. klient se dříve bez omluvy nedostavil k objednané či rezervované masáži a její cenu neuhradil.

  • Provozovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby i v dalších závažných důvodech.

  • Provozovatel je rovněž oprávněn předčasně ukončit poskytování služby v jejím průběhu, pokud vyjdou najevo skutečnosti popsané v odst. 1 nebo 2.

  • V případech neposkytnutí nebo předčasného ukončení poskytování služby popsaných v bodu 7.1. písm. a), c), d) a e) nemá klient nárok na vrácení ceny služby či její části.

 

 1. Další ujednání

  • Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, kontaktních údajů a údajů obsažených v Dotazníku způsobilosti. Tyto osobní údaje poskytuje dobrovolně a přesně za účelem řádného poskytnutí služeb. Klient souhlasí s jejich zpracováním provozovatelem výlučně pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, a to na dobu nezbytně nutnou. Tento souhlas může být písemně odvolán.

  • S případnými stížnostmi se klient může obrátit na provozovatele, případně na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (standardně Česká obchodní inspekce). Orgánem mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů mezi klientem a provozovatelem je rovněž Česká obchodní inspekce.

 1. Závěrečná ustanovení

  • Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky a jejími obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  • Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli doplnit, či jinak změnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozích VOP.

  • V případě, že by se některá ustanovení obchodních podmínek ukázala jako neplatná nebo neúčinná, nebo se takovým stalo, nastupuje namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

  • Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2021.

bottom of page